สมเด็จพระสังฆราช

ธรรมมะบรรยาย

โดย

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 

(เจริญ สุวฑฺฒโน)


คำสอนทั้งหมดถอดเทบเสียงทั้งหมด 165 คำสอนมากมาย หลักธรรมทางพุทธศาสนา อานาปนสติเบื้องต้น

มหาสติปัฏฐาน ๔  วิสัปนากรรมฐาน และคำสอนมีค่าอีกมากมาย

                                                                                              คลิ๊กอ่านคำสอนทั้งหมด >>> 


 

                                                                                              คลิ๊กอ่านคำสอนทั้งหมด >>>