นอร่าริมโปเช

"แสดงธรรมปุจฉาวิสัชนาอรรถาธิบายธรรมแห่งวัชรตันตระ"

โดย

วัชราจารย์ชีวินพุทธะนอราริมโปเช

จากหนังสือ ทุกย่างก้าวคือการรู้แจ้ง 


ปุจฉา-วิสัชนาธรรมนี้ระหว่างท่านนอราริมโปเช กับกลุ่มศิษย์ชาวจีน เพื่อไขข้อสงสัยการปฏิบัติธรรมแบบพุทธศาสนาทิเบต ได้แปลจากภาษาจีนเป็นไทยเมื่อปี พ.ศ.2548 

เชิญอ่านปุจฉาวิสัชนาธรรม