ปฎิทินกิจกรรมริโวเชธรรมสถาน


 

บูชาพระโพธิสัตว์ตารา (Green Tara)


เพื่อขอความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม โดยเฉพาะการขอความคุ้มครองให้คลาดแคล้วจากภยันตราย 21 ชนิด และการห่างไกลจากกิเลสตัณหาทั้งปวง ใช้บทสวดโบราณที่มีชื่อว่า "21 สรรเสริญพระแม่ตารา" หลังจากปฏิบัติเสร็จสิ้น   นั่งสมาธิต่อ 20 นาที

ปฎิบัติเปมาซังทิค โงนโดร


 เพื่อการสร้างสมบุญบารมี และขอพรจากองค์ปฐมคุรุ เป็นบทปฏิบัติซกเชนอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดริโวเช ทิเบต มายาวนาน บทปฏิบัตินี้ถือเป็นส่วนสำคัญซึ่งรวมอยู่ในคัมภีร์เตมาของคุรุปัทมสมภพ ซึ่งค้นพบโดยท่านเจดุง ทินเล จัมเป จุงเน สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นปฏิบัติวัชรยานชั้นสูง จะต้องปฏิบัติโงนโดรบทนี้ให้ได้ 100,000 จบจึงจะถือว่าสมบูรณ์พร้อม

ปฏิบัติสาธนะพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า 


ภาวนาเพื่อขจัดอุปสรรคและเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายใจและทางธรรม โดยใช้บทปฏิบัติสาธนะอันทรงพลังที่มีชื่อว่า "สายธารแห่งอมฤตไพฑูรย์" จากเตมาศักดิ์สิทธิ์ "ธรรมะแห่งฟ้า" ของ เตตน นัมชู มินจูร์ ดอร์เจ หลังจากปฏิบัติเสร็จสิ้น นั่งสมาธิต่อ ๒๐ นาที

พิธีถวายบูชาองค์คุรุปัทมสมภพ (Guru Tsok) ทุกวันที่ 10 ตามปฎิทินทิเบต


พิธีถวายเครื่องบูชา (guru tsok) ขึ้นทุกเดือนที่โรงเจอี่ธงกั๊กอ้วง ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมและ/หรือร่วมอุปถัมภ์พิธีอันเป็นกุศลนี้ในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนตามปฏิทินจันทรคติของทิเบต สามารถนำของบูชา เช่น ดอกไม้ ผลไม้ และขนม ไปร่วมพิธีได้ตามศรัทธา

1. ริโว ซังเช่อ (บทบูชาควัน) Riwo Sangcho (Smoke Offering)
2. บทมหาพรดุจฝนโปรย (จัดอยู่ในส่วนคุรุโยคะ) Shower of blessing (Guru Yoga)
3. บทถวายเครื่องบูชาแด่คุรุ (Tsok offering)
4. บทตันตระขจัดมลทิน (Confession Tantra)

พิธีถวายบูชาฑากิณี (Dakini Tsok)  ทุกวันที่ 25 ตามปฎิทินทิเบต


ริโวเชธรรมจัดพิธีถวายบูชาฑากิณี (Dakini tsok) ขึ้นทุกเดือน ณ ริโวเชธรรมสถาน จ.สมุทรปราการ ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมและ/หรือร่วมอุปถัมภ์พิธีอันเป็นกุศลนี้ในวันที่ ๒๕  ของทุกเดือนตามปฏิทินจันทรคติของทิเบต สามารถนำของบูชา เช่น ดอกไม้ ผลไม้ และขนม ไปร่วมพิธีได้ตามศรัทธา

  1. บทถวายบูชาฑากิณี (Dakini Tsok)

  2. บทตันตระขจัดมลทิน (Confession Tantra)

ท่านสามารถตรวจสอบวันสำคัญทางพุทธศาสนาของทิเบตได้ตามปฎิทินด้านล่าง