สมเด็จพระสังฆราช

ธรรมมะบรรยาย

โดย

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(เจริญ สุวฑฺฒโน)


 

1.พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา ๑ 

2.พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา ๒ 

3.พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา ๓ 

4.วิธีฟังธรรม 

5.กายานุปัสสนา๔ 

6.ประมวลหลักปฏิบัติ

7.จิตที่มีศีลสมาธิปัญญา 

8.ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐาน 

9.วิมุตติจิต 

10.อารักขกรรมฐาน 

11.กรรมฐาน 

12.มรรค ๘ อินทรีย์ ๕  

13.สติรู้ลมหายใจ 

14.สัญมะทมะ 

15.ผู้มีตนเป็นที่พึ่งอานาปานสติ “พุทโธ” 

16.การหัดปฏิบัติเพื่อสมถะและวิปัสสนา 

17.ธาตุกรรมฐาน 

18.การปฏิบัติในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

19.ขันธ์ ๕ 

20.โพชฌงค์ 

21.การสร้างธรรมจักษุให้บังเกิดขึ้นในตน 

22. การปฏิบัติเพื่อให้พ้นวัฏฏทุกข์

23. กิจที่พึงปฏิบัติในพุทธศาสนา

24. อายตนะภายในภายนอก

25. ทุกขทุกข์ สังขารทุกข์ วิปรินามทุกข์

26. เริ่มต้นปฏิบัติในสติปัฏฐาน ๔ 

27. ปิยะรูป สาตะรูป

28. เอกายนมรรค ทางปฏิบัติอันเดียว

29. ปัญญาที่รู้ที่เห็นในสัจจะทั้ง ๔

30. เบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย

31. เทวธาวิตักกสูตร

35. สัพพาสวสังวรสูตร ๕

36. อนังคณสูตร

37. เรื่องจิตนี้ อายตนะ ๖

38. เจโตขีลสูตร

39. สัมมาทิฏฐิ ๒ ความรู้จักอาหาร

40.สัมมาทิฏฐิ ๔ ความรู้จักทุกข์ (ต่อ)

41. สัมมาทิฏฐิ ๖ ความรู้จักชาติความเกิด

42. สัมมาทิฏฐิ ๘ ความรู้จักภพ

43. สัมมาทิฏฐิ ๑๐ ความรู้จักอุปาทาน

44. สัมมาทิฏฐิ ๑๒ ความรู้จักอัตตวาทุปาทาน

45. สัมมาทิฏฐิ ๑๔ ความรู้จักตัณหา

46. สัมมาทิฏฐิ ๑๖ ความรู้จักเวทนา 

47. สัมมาทิฏฐิ ๑๘ ความรู้จักอายตนะ ๖

48. สัมมาทิฏฐิ ๒๐ ความรู้จักนามรูป

49. สัมมาทิฏฐิ ๒๒ ความรู้จักสังขาร

50. สัมมาทิฏฐิ ๒๔ ความรู้จักอวิชชา (ต่อ)

51. สัมมาทิฏฐิ ๒๖ ความรู้จักอวิชชา (ต่อ)

52. สัมมาทิฏฐิ ๒๘ ความรู้จักอาสวะ (ต่อ)

53. สัมมาทิฏฐิ ๓๐ ความรู้จักอาสวะ (ต่อ)

54. สัมมาทิฏฐิ ๓๒ อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร

55. สัมมาทิฏฐิ ๓๔ สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ

56. สัมมาทิฏฐิ ๓๖ นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะ

57. สัมมาทิฏฐิ ๓๘ ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา

58. สัมมาทิฏฐิ ๔๐ อุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพ

59. สัมมาทิฏฐิ ๔๒ อริยสัจจ์โดยพิสดาร (ต่อ)

60. พระพุทธคุณบทว่าอรหํ (๑)

62. พระพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธ

63. วิชชา ๘

64. เสขะปฏิปทา ๑๕

65. พระพุทธคุณบทว่าโลกวิทู (๑)

66. พระพุทธคุณบทว่าอนุตโรปุริสทัมสารถิ (๑-๒)

67. พระพุทธคุณบทว่าอนุตโรปุริสทัมสารถิ (๓)

68. พระพุทธคุณบทว่าพุทโธ (๑-๒)

69. พระพุทธคุณบทว่าพุทโธ (๓-๔)

70. พระพุทธคุณบทว่าภควา (๑-๒)

71. พระพุทธคุณบทว่าภควา (๓-๔)

72. พระพุทธคุณบทว่าภควา (๕-๖)

73. พระพุทธคุณบทว่าภควา (๗-๘)

74. การปฎิบัติทำจิตตภาวนา

75. เบื้องต้นของกุศลธรรม

76. การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา

77. อนุโลมิกะขันติ

78. มาร ๕ (๒)

79. พระธรรมคุณ ๑ สวากขาโต

80. พระธรรมคุณ ๓ อกาลิโก

81. พระธรรมคุณ ๕ อกาลิโก

82. พระธรรมคุณ ๗ เอหิปัสสิโก

83. พระธรรมคุณ ๙ โอปนยิโก

84. พระธรรมคุณ ๑๑ โอปนยิโก

85. พระธรรมคุณ ๑๓ โอปนยิโก

86. พระธรรมคุณ ๑๕ โอปนยิโก

87. อายตนะ สังโญชน์

88. หลักปฏิบัติในโพชฌงค์ทั้ง ๗

89. หลักปฏิบัติในโพชฌงค์ทั้ง ๗ (ต่อ)

90. สติสัมโพชฌงค์

91. ข้อว่าด้วยอายตนะ สังโญชน์

92. หลักปฏิบัติในโพชฌงค์ทั้ง ๗

93. เหตุให้เกิดทุกข์

94. การปฏิบัติที่จะทำให้เป็นผู้รู้

95. พระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือที่พึ่ง

96. ปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ปฏิเวธธรรม

98. สังฆานุสสติ (๒)

99. สังฆานุสสติ(๓)

100. สังฆานุสสติ(๔)

101. สังฆานุสสติ(๕)

102. สังฆานุสสติ(๖)

103. สติ ธรรมะที่มีอุปการะมาก

104. อปัณณกปฏิปทา การปฏิบัติที่ไม่ผิด (๑)

105. อปัณณกปฏิปทา (๓)

106. อปัณณกปฏิปทา (๕)

107. อปัณณกปฏิปทา (๗)

108. เอกายนมรรค

109. โลกคือขันธ์

110. การปฏิบัติเพื่อปัญญา

111. โพธิปักขิยธรรม 

112. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

113. ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน (๒)

114. อายตนะ สัญโญชน์

115. สัมมัปปธาน ๔ (๒)

116. อินทรีย์ ๕

117. โพชฌงค์ ๗

118. การปฏิบัติอบรมจิต

119. การปฏิบัติธรรม

120. การปฏิบัติของผู้มีสัมมาทิฏฐิ

121. บุคคล ๓ จำพวก (๑-๒)

122. การปฏิบัติในพระพุทธศาสนา

123. จิตตภาวนา

124. หลักปฏิบัติเบื้องต้นในสติปัฏฐาน ๔

125. การปฏิบัติเพื่อให้ได้สมาธิ

126. กุศลวิตก อกุศลวิตก

127. พระพุทธเจ้าสอนกรรมฐาน (๑-๒)

128. พระพุทธเจ้าสอนกรรมฐาน (๓)

129. อานาปานสติ ๔ ชั้นในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน

130. อานาปานสติ ๔ ชั้นในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

131. สฬายตนะวิภังคสูตร (๑-๒)

132. สฬายตนะวิภังคสูตร (๓-๔)

133. พระพุทธคุณบทว่า อนุตโร ปุริสทัมสารถิ

134. การปฏิบัติในพระพุทธศาสนา

135. หลักปฏิบัติในโพชฌงค์ทั้ง ๗ 

136. สัจจะธรรม กาลเวลา

137. นิวรณ์๕

138. ทุกขอริยสัจจ์

139. ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรม

140. สังขารทุกข์

141. สชาติปัญญา

142. ทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์

143. ปิยะรูป สาตะรูป

144. ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

145.ธรรมชาติของจิต

146. อานาปานสติสมาธิชั้นที่ ๑-๒

147. อานาปานสติสมาธิชั้นที่ ๓-๔

148. อิริยาปถปัพพะ

149. ธาตุกรรมฐาน

150. ป่าช้าข้อ ๑ - ๕

151. การพิจารณาภายในภายนอก

152. กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติก่อนตรัสรู้ ๑-๒

153. วิตักกสัณฐานสูตร (๑)

154. ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

155. ศีล สมาธิ ปัญญา

156. นิวรณ์ข้อพยาบาท

157. นิวรณ์ข้อถีนมิทธะ

158. กรรมฐานป้องกันถีนมิทธะ

159. อนาหารของอุทธัจจะกุกกุจจะ

160. พุทธานุสสติ ภควโต

161. พุทธานุสสติ สัมมาสัมพุทธะ

162. จิตตภาวนา

163. ธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรม

164. การปฏิบัติในสติปัฏฐาน

165. การปฏิบัติในจิตตภาวนา