riwoche_new_banner
ประตูทางเข้า
บรรยากาศภายใน
บริเวณสวน
ธงมนต์

ริโวเชธรรมสถาน

ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสนามหายานและพุทธทิเบตโดยเฉพาะสายการปฏิบัติของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร  (ท่านเจ้าคุณโพธิ์แจ้งมหาเถระ) แห่งวัดโพธิ์แมนคุณารามที่ได้สืบทอดสายการปฏิบัติจากวัดริโวเช แคว้นคาม ทิเบตตะวันออก

วัดริโวเชประกอบด้วยคำสอนญิงมาปะ (Nyingma) จากคุรุปัทมสมภพ และคำสอนตักลุง การ์จู (Taklung Kagyu) ที่สืบทอดกันมากว่า 800 ปี

ปัจจุบันมีสมเด็จพักชก ริมโปเช เป็นองค์ประธาน  และเคนโป โซนัม ริมโปเช เป็นพระอาจารย์ใหญ่ ผู้เผยแพร่พระธรรมและหลักปฏิบัติตามแนวพุทธทิเบต ในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียงกว่า 20 ปี

อ่านเพิ่มเติม >

1310887463931_1310887463931_r

ริโวเชธรรมสถาน มีกิจกรรมหลักคือการสวดมนต์ภาวนาและฝึกสมาธิแบบพุทธทิเบต

ส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องของคำสอนพุทธนิกายต่างๆ โดยเน้นสารัตถธรรม และภาคปฏิบัติ จัดอบรม

ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้พุทธธรรม ให้แก่พุทธศาสนิกชนและสาธารณชนทั่วไป

Arrow
Arrow
Slider

สมัครรับข่าวสารจากริโวเชธรรมสถาน