riwoche_new_banner
ประตูทางเข้า
บรรยากาศภายใน
บริเวณสวน
ธงมนต์

ริโวเชธรรมสถาน

ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสนามหายานและพุทธทิเบตโดยเฉพาะสายการปฏิบัติของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร  (ท่านเจ้าคุณโพธิ์แจ้งมหาเถระ) แห่งวัดโพธิ์แมนคุณารามที่ได้สืบทอดสายการปฏิบัติจากวัดริโวเช แคว้นคาม ทิเบตตะวันออก

วัดริโวเชประกอบด้วยคำสอนญิงมาปะ (Nyingma) จากคุรุปัทมสมภพ และคำสอนตักลุง การ์จู (Taklung Kagyu) ที่สืบทอดกันมากว่า 800 ปี

ปัจจุบันมีสมเด็จพักชก ริมโปเช เป็นองค์ประธาน  และเคนโป โซนัม ริมโปเช เป็นพระอาจารย์ใหญ่ ผู้เผยแพร่พระธรรมและหลักปฏิบัติตามแนวพุทธทิเบต ในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียงกว่า 20 ปี

อ่านเพิ่มเติม >

1310887463931_1310887463931_r

ริโวเชธรรมสถาน มีกิจกรรมหลักคือการสวดมนต์ภาวนาและฝึกสมาธิแบบพุทธทิเบต

ส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องของคำสอนพุทธนิกายต่างๆ โดยเน้นสารัตถธรรม และภาคปฏิบัติ จัดอบรม

ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้พุทธธรรม ให้แก่พุทธศาสนิกชนและสาธารณชนทั่วไป

ริโวเชธรรมสถานขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม

 

พิธีถวายสหัสบูชา “พระพุทธอุษณีษวิชัย” (พระพุทธมารดร)

และพิธีถวายบูชาคุรุปัทมสมภพ

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ริโวเชธรรมสถาน

 

กิจกรรมทั้งสองจัดในระหว่างเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติทิเบตการประกอบกุศลกิจเดือนนี้จะได้รับอานิสงค์เพิ่มพูนทวีคูณประมาณมิได้

 

รายละเอียดกำหนดการของพิธี

10393739_882436731769676_6025966453113424093_n
1491979458111

สมัครรับข่าวสารจากริโวเชธรรมสถาน